ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЄВРО.1/LIST OF DOCUMENTS FOR RECEIVING EURO. 1

Існую два варіанти пакетів документів для отримання сертифікату походження ЄВРО.1:

Для виробника
Для перепродажу
У першому випадку подаємо:

Установчі документи (статут, виписки, податкове свідоцтво і т.д.)
Калькуляція
Довідка товаровиробника (документ складений у вільній формі, що містить інформацію подібно до калькуляційй та інформацію про виробництво)
Контракт
Інвойс
Пакувальний лист
Товаротранспортні документи
Всі договори на тпоставку сировини для виробництва товару
Документація по технології виробництва (схеми обладняння, список верстатів і т.д.)
Повний список фахівців зайнятих на виробництві із зазначенням функцій
Договір оренди виробничих приміщень., потужностей або документи на їх володіння
Список може доповнюватися за бажанням митниці
У другому випадку готується тойже пакет документів та додатково подаються документі які повязують виробника та покупця, і установчі покупця.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18.11.2014 № 1142

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 грудня 2014 р.
за № 1557/26334

ПОРЯДОК
заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1.

2. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 заповнюється та видається відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода), статті 46, пункту 14 частини другої статті 544 Митного кодексу України та цього Порядку.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

експортер – особа, яка здійснює експорт товарів з України до країн Європейського Союзу (далі – ЄС);

комерційні документи – документи, що застосовуються у звичайній торговельній практиці, у яких достатньо детально описані товари (наприклад, рахунки-фактури (інвойси), специфікації тощо);

сертифікат з перевезення товару EUR.1 (далі – сертифікат) – документ, який підтверджує статус преференційного походження товару, форма якого наведена у додатку ІІІ до Протоколу 1 «Щодо визначення концепції «Походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди (далі – додаток ІІІ).

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, встановлених в Угоді та Митному кодексі України.

ІІ. Заповнення сертифіката

1. Сертифікат заповнюється однією з мов, якими складено Угоду, та згідно з нормами законодавства України машинописом або друкованими літерами від руки чорнилами. Усі аркуші сертифіката мають бути заповнені однотипно, чітко та акуратно. У сертифікаті не повинно бути стирань або слів, написаних поверх інших. Будь-які зміни повинні бути зроблені шляхом закреслення неправильної інформації та додавання необхідних виправлень. Будь-які такі зміни мають бути завірені підписом експортера або його уповноваженої особи, що склала цей сертифікат, та печаткою посадової особи структурного підрозділу митниці, на який покладено функції видачі сертифіката (далі – посадова особа митниці).

2. Сертифікат заповнюється на одну партію товарів, що експортуються.

3. Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 сертифіката є обов’язковими для заповнення експортером. Графи 3, 6, 10 сертифіката заповнюються за бажанням експортера.

4. Графа 13 заповнюється митними адміністраціями країн ЄС у разі проведення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката та походження товарів.

5. Графа 14 заповнюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, у разі проведення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката та походження товарів за запитом митних адміністрацій країн ЄС.

6. Номер сертифіката, що складається з літерних знаків та дев’яти цифр, заповнюється посадовою особою митниці за такою схемою:

№ А 123.ММММММ,

де 123 – код митниці, яка видала сертифікат;

ММММММ – порядковий номер сертифіката, що присвоюється у порядку зростання, починаючи з одиниці. Кожна митниця веде окрему нумерацію виданих нею сертифікатів.

7. Графи сертифіката повинні заповнюватися з дотриманням таких вимог:

Графа 1 – «Експортер»

Зазначаються найменування юридичної особи та місцезнаходження, якщо відправником є юридична особа, або ім’я, прізвище та місце проживання фізичної особи, яка експортує товари. Експортер вказується відповідно до даних контракту / доповнень до контракту.

Графа 2 – «Сертифікат, що використовується у преференційній торгівлі між _________ та________»

Зазначаються назви Сторін, що підписали Угоду: Україна та ЄС.

Графа 3 – «Одержувач вантажу»

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення до графи вносяться найменування (якщо вантажоодержувач – юридична особа) або ім’я, прізвище (якщо вантажоодержувач – фізична особа) та повна адреса (місцезнаходження/місце проживання) особи – одержувача товару в країні, зазначеній у графі 5.

Графа 4 – «Країна, група країн або територія призначення, з яких походять товари»

Зазначається назва країни: Україна.

У разі видачі сертифіката на основі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку, у графі зазначається назва країни ЄС або ЄС.

Графа 5 – «Країна, група країн або територія призначення»

Зазначається назва країни: Україна або країни ЄС.

Графа 6 – «Транспортні реквізити»

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються відомості про транспортний засіб, який доставляє товари, що експортуються, та його маршрут переміщення. Якщо невідомо, який транспортний засіб прибуде в країну, ця графа не заповнюється.

Графа 7 – «Ремарки»

У випадках, встановлених розділами IV–VI цього Порядку, до графи вносяться такі записи: «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DUPLICATE», «ВИДАНИЙ НА ЗАМІНУ СЕРТИФІКАТА» та вказуються номер та дата видачі сертифіката, яким замінюється цей сертифікат.

Графа 8 – «Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування; Опис товарів»

Перед описом кожного виду товару записується порядковий номер. Далі зазначаються знаки та номери пакувань товарів, що експортуються, кількість та вид упаковок. Якщо товар не упакований, зазначається кількість одиниць товару або їх стан (насипом).

Товар(и) слід описувати таким чином, щоб його (їх) можливо було однозначно ідентифікувати. Між елементами, записаними в сертифікаті, не повинно бути вільного місця, і кожному елементу повинен передувати порядковий номер. Після виконання в цій графі останнього запису накреслюється горизонтальна лінія, а вільний простір перекреслюється по діагоналі, щоб не залишалося місця для додаткових записів. Якщо відправлення товарів, що експортуються, складається з різних видів товарів і в графі недостатньо місця для опису усіх товарів, їх можна не описувати в графі 8, а зазначити в рахунку-фактурі або в іншому комерційному документі за умови, що номери цих рахунків-фактур або інших комерційних документів будуть зазначені в графі 10 сертифіката.

При цьому в графі 8 сертифіката робиться посилання на відповідний рахунок-фактуру або інший комерційний документ із зазначенням його реквізитів і кількості аркушів, з яких він складається. Відомості про походження товарів у рахунку-фактурі або іншому комерційному документі засвідчуються особистим підписом посадової особи митниці та проставленням номерної печатки.

Графа 9 – «Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м-3 та інші)»

Зазначається вага брутто (в кілограмах, тоннах) товару, описаного в графі 8, або кількість в інших одиницях виміру.

Графа 10 – «Інвойси»

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються номер та дата складання рахунка-фактури (рахунків-фактур) або іншого комерційного документа, який був оформлений на зазначені в графі 8 товари.

Графа 11 – «Митний дозвіл»

Графа заповнюється посадовою особою митниці.

Після слів «митний підрозділ» зазначається найменування митниці, що видає сертифікат.

Після слів «Країна або територія видачі» зазначається назва країни: Україна.

Після слів «Місце і дата» зазначаються назва міста та дата видачі сертифіката.

Сертифікат засвідчується підписом посадової особи митниці та проставленням особистої номерної печатки.

Графа 12 – «Декларація від експортера»

У графі зазначаються місце і дата заповнення сертифіката, проставляється підпис експортера.

Графа 13 – «Запит про перевірки до»

Графа заповнюється митним органом країни імпорту товару.

Зазначаються обґрунтування та причини проведення перевірки достовірності сертифіката та походження товарів.

Після слів «Місце і дата» зазначаються назва міста та дата запиту про проведення перевірки достовірності сертифіката та походження товарів.

Графа 14 – «Результат перевірки»

У графі зазначаються результати перевірки достовірності сертифіката та походження товарів.

Після слів «Місце і дата» зазначаються назва міста та дата завершення перевірки достовірності сертифіката та походження товарів.

Графа засвідчується підписом посадової особи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, та проставленням печатки цього органу.

ІІІ. Видача сертифіката

1. Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в Угоді, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

2. Сертифікат видається посадовою особою митниці під час здійснення експорту товару або після експорту товару у випадках, встановлених Угодою.

3. Для отримання сертифіката експортер повинен пред’явити митниці:

заяву, що містить декларацію від експортера (далі – заява), за формою, визначеною у додатку ІІІ, для видачі сертифіката;

заповнений відповідно до вимог Угоди бланк сертифіката (оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката та його електронну копію у разі заповнення сертифіката машинописом);

документи, що підтверджують преференційне походження товарів відповідно до вимог Протоколу 1 «Щодо визначення концепції «Походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди, у разі якщо це перша поставка таких товарів до країн ЄС.

4. Посадова особа митниці перед видачею сертифіката перевіряє наявність документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, та їх відповідність вимогам Угоди, зокрема:

форму поданого бланка сертифіката;

правильність заповнення сертифіката та заяви;

достатність поданих експортером документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, що підтверджують преференційне походження товарів, зазначених у сертифікаті.

5. Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката приймається протягом трьох робочих днів з дня, що настає після реєстрації заяви у митниці, разом з документами, зазначеними у пункті 3 цього розділу.

6. Посадова особа митниці, яка приймає рішення видати сертифікат, вписує номер сертифіката.

7. Відомості про виданий сертифікат та його електронна копія вносяться посадовою особою митниці до програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи не пізніше дня, що настає за днем видачі сертифіката.

8. Оригінал та копія сертифіката, а також документи, що підтверджують преференційне походження товарів, передаються експортеру. Копія сертифіката та документи, що підтверджують преференційне походження товару під кожну поставку, повинні зберігатися експортером протягом трьох років.

9. У встановленому законодавством порядку протягом трьох років митницею зберігаються:

заява для видачі сертифіката;

копія сертифіката, заповненого відповідно до вимог Угоди;

документи про те, що сертифікат не був виданий на момент здійснення експорту товару через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі обставини, або виданий, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту (у разі видачі сертифіката після здійснення експорту товарів відповідно до розділу ІV цього Порядку);

копія раніше виданого сертифіката (у разі видачі дубліката сертифіката відповідно до розділу V цього Порядку);

попередньо виданий оригінал сертифіката, що підтверджує преференційне походження товарів (у разі видачі сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, відповідно до розділу VІ цього Порядку);

рішення про відмову у видачі сертифіката (у разі відмови у видачі сертифіката відповідно до розділу VII цього Порядку).

IV. Видача сертифіката після здійснення експорту товарів

1. Сертифікат може бути виданий після експорту відповідної партії товарів, якщо експортер разом із документами, зазначеними в пункті 3 розділу ІІІ цього Порядку, додатково надає митниці документи про те, що сертифікат:

не був виданий на момент здійснення експорту товару через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі обставини, або

виданий, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту.

2. У заяві експортера про видачу сертифіката після здійснення експорту товарів повинні бути зазначені номер експортної декларації, оформленої на відповідну партію товарів, та дата її оформлення в митниці.

3. Посадова особа митниці перевіряє, чи всі дані, зазначені в сертифікаті та заяві експортера про видачу сертифіката, відповідають даним митниці щодо експорту відповідної партії товарів. Посадова особа митниці видає сертифікат чи приймає рішення про відмову у видачі сертифіката протягом трьох робочих днів з дня надання документів, зазначених у пункті 1 цього розділу.

V. Видача дубліката сертифіката

1. У разі викрадення, втрати чи знищення сертифіката митниця може видати дублікат сертифіката, якщо експортер надасть:

копію раніше виданого сертифіката;

заяву (за формою, визначеною у додатку ІІІ) про видачу дубліката сертифіката, в якій зазначаються номер митної декларації, оформленої на відповідну відправку товарів, та дата її оформлення в митниці;

заповнений відповідно до вимог Угоди бланк дубліката сертифіката (оригінал дубліката сертифіката, дві паперові копії дубліката сертифіката та його електронну копію у разі заповнення дубліката сертифіката машинописом).

2. Посадова особа митниці перевіряє правильність заповнення дубліката сертифіката.

3. У разі видачі дубліката сертифіката посадова особа митниці у графі 11 сертифіката після слів «Місце та дата» зазначає дату видачі оригіналу сертифіката.

4. Дублікат сертифіката видається на підставі інформації митниці щодо експорту відповідної партії товарів протягом трьох робочих днів з дня надання митниці документів, зазначених у пункті 1 цього розділу.

VI. Видача сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо

1. Якщо товари, що відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в Угоді, розміщуються під митним контролем митниці з метою переміщення усіх або деяких з таких товарів у межах України або країн ЄС, то можливою є заміна оригінального підтвердження походження одним або більшою кількістю сертифікатів.

2. Заміна оригінального підтвердження походження одним або більше сертифікатами здійснюється митницею, під митним контролем якої знаходиться товар.

3. З метою отримання замінного сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, експортер або його уповноважена особа подає до митниці такі документи:

заяву про видачу сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо (за формою, визначеною у додатку ІІІ);

попередньо виданий оригінал сертифіката, що підтверджує преференційне походження товарів;

заповнений бланк сертифіката (оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката та його електронну копію у разі заповнення сертифіката машинописом) для відправлення частини партії товару або всієї партії товару.

4. Посадова особа митниці видає сертифікат чи приймає рішення про відмову у видачі сертифіката протягом трьох робочих днів з дня надання документів, зазначених у пункті 3 цього розділу.

5. Посадовою особою митниці у разі оформлення сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, зазначаються кількість, назва товару, номер та дата видачі сертифіката, який замінюється цим сертифікатом.

6. Оригінал сертифіката, на який виданий замінний сертифікат, залишається у справі митниці.

VII. Відмова у видачі сертифіката

1. Митниця відмовляє у видачі сертифіката, якщо:

форма поданого бланка сертифіката не відповідає формі, наведеній у додатку ІІІ;

сертифікат та/або заяву заповнено з порушенням вимог Угоди та цього Порядку;

товари, на які подано заяву щодо видачі сертифіката, не відповідають вимогам преференційного походження.

2. Рішення про відмову у видачі сертифіката оформлюється посадовою особою митниці у двох примірниках за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, та приймається у строк, встановлений пунктом 5 розділу III цього Порядку.

3. Перший примірник рішення про відмову у видачі сертифіката видається (направляється) експортеру не пізніше дня, що настає за днем прийняття такого рішення, другий примірник залишається у справах митниці.

4. Відомості про прийняте рішення про відмову у видачі сертифіката вносяться посадовою особою митниці до програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи не пізніше дня, що настає за днем прийняття такого рішення.

5. Прийняте митницею рішення про відмову у видачі сертифіката не перешкоджає повторному зверненню експортера до митниці відповідно до цього Порядку за умови усунення причин, що призвели до відмови.

6. Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством України.